Školní vzdělávací program

V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu

                                           ŠVP ROK S BROUČKEM
Téma :
Příroda očima dětí

Cíl :

Vytvářet u dětí povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách, rozvíjet pozitivní city a postoje dítěte - ve vztahu k vlastní osobě a prostředí, ve kterém žije.


Obsah vzdělávacího programu

Vzdělávací nabídka naší školy je uspořádána do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z knihy Broučci od Jana Karafiáta, z koncepce školy, významných společenských událostí, zvyků a tradic. Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jsou dále členěny na měsíční tématické celky, ve kterých se prolínají všechny oblasti vzdělávání. Konkrétní realizace ŠVP je zpracována v třídním vzdělávacím programu, který je vytvořen tak, aby jej učitelky mohly přizpůsobovat
a obohacovat o další vlastní nápady a doplňkové činnosti.


Integrované bloky jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP a s ohledem na konkrétní podmínky naší mateřské školy.


Zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP:

dítě a jeho tělo
dítě a jeho psychika
dítě a ten druhý
dítě a společnost
dítě a svět


NÁZVY INTEGROVANÝCH BLOKŮ:

VĚCI KOLEM BROUČKA
LIDÉ A BROUČEK
BROUČEK V PŘÍRODĚ
BROUČKOVY OSLAVYCHARAKTERISTIKA INTEGROVANÝCH BLOKŮ


1. INTEGROVANÝ BLOK - VĚCI KOLEM BROUČKA


CHARAKTERISTIKA BLOKU:

poznávání a pojmenování věcí kolem nás i z nejbližšího okolí dítěte, jako je prostředí školy, třídy, rodiny
získávání vztahů k věcem, uvědomění si jejich hodnoty a využití


ZÁMĚRY PEDAGOGŮ

rozvíjet u dětí poznávací schopnosti a city
rozvíjet řečové a komunikační schopnosti a dovednosti dítěte
seznamovat děti s okolním světem
posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování)
rozvíjet paměť, představivost a fantazii
vytvářet pozitivní vztah k předmětům a věcem ve svém okolí


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

poznat, pojmenovat základní předměty, hračky, vybavení třídy
orientovat se v prostorách třídy i mateřské školy
poznat, pojmenovat předměty ve svém okolí
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné zvuky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíly, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi
být citlivý ve vztahu k věcem, poznávat jejich hodnotu a využití
rozvíjet komunikativní dovednosti2. INTEGROVANÝ BLOK - LIDÉ A BROUČEK


CHARAKTERISTIKA BLOKU:

poznávání a uvědomění si významu rodiny, kamarádů, dospělých v okolí dítěte
navazování kontaktů a vztahů k ostatním osobám, se kterými přichází dítě do styku
uvědomění si a dodržování pravidel soužití ve skupině
objevování vlastních schopností, osobnostních postojů, získávání důležitých kompetencí, které usnadní dítěti zapojit se do běžného života
rozvíjet fyzické a psychické zdatnosti dětí, získávání poznatků o těle, vytváření základů pro zdravé životní návyky


ZÁMĚRY PEDAGOGŮ:

prohlubovat u dětí význam pojmu matka, otec, sourozenci, prarodiče
znát význam práce lidí, a kterými přicházejí v MŠ do styku
sledovat práci dospělých, hodnotit význam a výsledky práce
vést děti k tomu, aby si vážili lidské práce
vytvářet poznatky o vhodném společenském chování učit navazovat kontakt a chovat
se vhodně k lidem z nejbližšího okolí
podporovat duševní pohodu dětí a jejich psychická zdatnost
podporovat vytváření vzájemných vztahů, posilovat je a kultivovat
vytvářet citová pouta mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi a rodiči, mezi dětmi
a zaměstnanci MŠ
rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dítěte
vytvářet zdravé životní postoje a návyky
umožnit dětem získat poznatky o lidském těle a zdraví
podporovat rozvoj užívání smyslů


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (KOMPETENCE):

navodit dobré vztahy dítěte k ostatním dětem, k učitelkám, personálu MŠ, k rodině
mít povědomí o vlastním těle a zdravém životním stylu
využívat své smysly při všech činnostech
být citlivé k ostatním
pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit
si jejich práce a úsilí
utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, chovat se podle nich a dodržovat je
uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
proti pravidlům3. INTEGROVANÝ BLOK - BROUČEK V PŘÍRODĚ


CHARAKTERISTIKA BLOKU:

osvojení si nových poznatků v oblastech živé a neživé přírody
vytváření správných životních postojů k přírodě
sledování změn v přírodě souvisejících se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku
pozorování změn v souvislosti s počasím - sezónní sporty, oblékání, význam otužování


ZÁMĚRY PEDAGOGŮ:

rozvíjet u dětí užívání všech smyslů
rozvíjet fantazii a představivost využíváním výtvarných a pracovních činností
vytvářet zdravé životní postoje
umožnit dětem osvojovat si nové poznatky z oblasti živé a neživé přírody
vnímat svět přírody v jeho rozmanitosti, pestrosti, různorodosti a pozoruhodnosti
rozvíjet empatii, prožívat a řešit neobvyklé situace prostřednictvím prvků dramatické výchovy a přímým pozorováním
vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi
rozvíjet schopnosti dětí vytvářet citové vztahy
seznamovat děti s pravidly chování
zařazovat vycházky do přírody ve všech ročních obdobích, prožívat a vnímat její změny v průběhu roku a uvědomit si rozdíly jednotlivých období


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (KOMPETENCE):

uvědomovat si, že vše kolem nás má svůj řád, neustále se mění a vyvíjí, že jsme součástí přírody, že člověk může svou činností toto prostředí ovlivňovat
mít kladný vztah ke všemu živému kolem nás
umět se orientovat v množství informací, se kterými se děti každý den setkávají a využít
je v praxi
umět výtvarně zachytit zážitky a dění v přírodě4. INTEGROVANÝ BLOK - BROUČKOVY OSLAVY


CHARAKTERISTIKA BLOKU:

seznamování dětí se zvyky a tradicemi
podporování estetické a tvůrčí aktivity dětí na základě jejich prožitků, ve spolupráci s rodinou, s posilováním a prohlubováním citů a citových vazeb ke škole, k rodině, společnosti
aktivní pomoc a spolupráce dětí při přípravách a výzdobě třídy a školy u příležitosti různých svátků a oslav
začleňování dětí do veřejného života obce (do dění v obci)


ZÁMĚRY PEDAGOGŮ:

vést děti k formování postojů, posilování vzájemných vztahů, vytváření pohody a pěkného prostředí
rozvíjet u dětí jazykové, pohybové a estetické schopnosti (výslovnost, mluvený projev, vyjadřování, taneční, výtvarné a hudební schopnosti)
vytvářet pozitivní vztah k činnostem, posilovat zvídavost, zájem, radost z objevování nového
umožnit poznávat sám sebe
posilovat sebedůvěru, sebeovládání, samostatnost
učit děti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (KOMPETENCE):

podílet se na aktivitách třídy
zapojit se do společných činností
vnímat a účastnit se tradic a zvyků v průběhu roku
využít vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí k různým oslavám
aktivně prožívat slavnostní události, vyjadřovat se prostřednictvím recitačních, hudebních i hudebně pohybových činnostíNÁZVY TÉMATICKÝCH CELKŮ:

1. BROUČEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
2. PLODY PODZIMU
3. PODZIMNÍ USÍNÁNÍ
4. SLYŠÍTE TO CINKÁNÍ
5. KRÁLOVNA ZIMA
6. SVĚT KOLEM NÁS
7. JARO ŤUKÁ NA CHALOUPKU
8. PROBUDIL SE MALÝ BROUČEK
9. SVĚT JE SAMÝ KVĚT
10. NA SVĚTĚ JE KAŽDÝ RÁD
11. SVÍTÍ, SVÍTÍ SLUNCE NAD HLAVOU