Školní vzdělávací program

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR naší MŠ
Takový velký svět
Podívej se kolem sebe, nad hlavou ti svítí nebe, modré nebe se sluníčkem, hraje se s ním jako s míčkem.
Rozhledni se tu i tam, uvidíš, že nejsi sám. Všude je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět!                                                                                           
Oldřich Syrovátka

Vycházíme z toho, že…
          Lidská společnost se mění, vyvíjí, postupuje vpřed k dalším poznatkům, schopnostem, možnostem. Nejsou to však
vždy kroky k lepší budoucnosti. Současný stav je ohrožen mnoha způsoby. Svět postihují stále častěji ekologické
katastrofy, které způsobují těžkou devastaci přírody. Měníme se i my jako jednotlivci. Upřednostňujeme konzumní způsob
života,
i když je pro nás stresující, náročný a ohrožuje naše zdraví. Klesá naše úcta k zákonům přírody. Upřednostňujeme
materiální hodnoty, před hodnotami duchovními, málo komunikujeme tváří v tvář - mobilní telefony, sms, e-maily
nahrazují obyčejný lidský rozhovor.V této společnosti vyrůstají naše děti - naše budoucnost. Výzkumy ukazují, že dnešní
děti jsou individualističtější, kritičtější, více zaměřené na prosazení sebe samých. Vztahy k druhým a dodržování norem a
pravidel pro ně naopak ztrácejí na důležitosti…….
                               Lze vůbec nějak ovlivnit tento negativní trend vývoje lidské společnosti?


              V naší MŠ intenzivně vnímáme současnou společenskou situaci a cítíme potřebu vzdělávat naše děti tak, aby
byly schopné žít, pohybovat se a využívat všech vymožeností vyspělé moderní společnosti, zároveň  však, aby při tom
vždy uplatňovaly vnitřní morálku a základní lidské hodnoty. Chceme, aby trvale upřednostňovaly kvalitní mezilidské
vztahy před materiálními hodnotami.Při vzdělávání dětí naplňujeme tyto rámcové cíle:
O Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
O Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví.
O Rozvíjet jeho osobní spokojenost a pohodu.
O Napomáhat mu v chápání okolního světa.
O Motivovat ho k dalšímu poznávání a učení.
O Učit dítě žít ve společnosti ostatních.
Přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.


Jejich naplňováním vytváříme klíčové kompetence, které vedou děti k všestrannému rozvoji a
plnohodnotnému životu:
O Chceme vychovávat z našich dětí vnímavé, tolerantní, kamarádské, sebevědomé osobnosti, které se umí
přiměřeně orientovat v lidské společnosti.
O Chceme učit naše děti takovému chování a jednání, které by neohrožovalo a nepoškozovalo přírodní i
společenské prostředí.
O Chceme je také upozorňovat na možné negativní důsledky naší civilizace.
O Chceme jim ukázat, že negativním vlivům lze předcházet.OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
„BAREVNÝ je SVĚT korálků“

Náš školní program je velmi bohatý a pestrý, je zpracován na základě analýzy z minulých let, vychází z podmínek
mateřské školy, města a jeho tradic, okolního přírodního prostředí.
Obsah celoročního vzdělávacího celku je rozpracován podle ročních období
do čtyř tématických bloků:
- „Barevný podzim“
- „Bílá zima“
- „Zelené jaro“
- „Červené léto“
Každý tématický blok obsahuje šest integrovaných bloků, které pak dále rozvádíme do podtémat. Podtémata
mohou mít různou délku, která se odvíjí od námětu, charakteru činností a hlavně zájmu dětí. Usilujeme o co největší
propojení vzdělávacích oblastí tak, aby naše pedagogické působení bylo přirozené a účinné. Konkrétní vzdělávací nabídku
zpracováváme v TVP, shromažďujeme náměty, tvoříme zásobníky her a činností
a hlavně analyzujeme výsledky naší práce a z analýzy pak vycházíme při přípravě další nabídky činností. Naše práce se
opírá o znalost RVP PV.
Snažíme se pracovat cílevědomě, respektujeme cíle a záměry vzdělávání, směřujeme svoji práci k osvojení očekávaných
kompetencí. Nabídku činností promýšlíme tak, aby docházelo
k propojování všech oblastí vzdělávání.
Celoroční vzdělávací blok:  „Barevný je svět korálků“
je stavěn tak, aby:
- vedl k všestrannému rozvoji dítěte v podnětném, bezpečném a estetickém prostředí naší MŠ
- přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech
- umožňoval naplnit život dítěte mnohostranněpestrou nabídkou činností intelektových i praktických
- dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky,  poznávat hodnoty a zaujímat postoje
Korálky se rozsypaly, do všech koutů napadaly… Kde je najdem? Kde je máme? Všechny si
je posbíráme!

……tak jak se navlékají korálky na šňůrku, tak dítě postupně získává dovednosti, poznatky, zkušenosti, prožitky a vytváří
si životní hodnoty a postoje.
„Barev podzim“     „Bílá zima“     „Zelené jaro“     „Červené léto“
                                                                 

Hlavní cíle:
v Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
v Rozvíjení a obohacování vztahů mezi rodiči a dětmi
v Rozvíjení schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se
v Prezentace práce MŠ na veřejnosti
v Interakce mezi MŠ a vnějšími subjekty

Mateřská škola a rodiče
Našim dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská
škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které dítě rozhodujícím způsobem vychovávají a formují. Dobrý
vzájemný vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit celý dětský vývoj. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi
oběma partnery umožní dítěti bohatý citový život, plný nových podnětů a prožitků a zároveň pocit jistoty a bezpečí při pobytu
doma i v MŠ.
Role rodiny a školy jsou doplňující. Společné činnosti rodičů s dětmi v MŠ umožňují rodičům vidět své děti ve společnosti
vrstevníků. A naopak přítomnost rodičů v MŠ umožňuje učitelce poznat výchovný styl rodiny, vztahy v rodině, prohloubit její
poznatky o dítěti.

Aktivity:
Besídky
Odpolední tvořivé dílny
Návštěvy rodičů na třídách
Zahradní oslavy
Informační systém pro rodiče (nástěnky, internetové stránky…)


„BABY STUDIO“


V „ BABY STUDIU “ mají rodiče možnost navštívit školku, prohlédnout a „osahat“si ji. Společnými aktivitami a hrami se
seznamují s novým zatím neznámým prostředím a prací mateřské školy. Pravidelné návštěvy tak fungují jako přirozená a pozvolná
adaptace pro batolata, která po dosažení předškolního věku do MŠ nastoupí.

Aktivity:
v Dny otevřených dveří
v „Odpoledne ve školce“
- Tvoříme z …
- Podzimníček
- Vánoční zpívání
v Den dětí

V průběhu roku nacházíme různé možnosti a formy spolupráce.


Mateřská škola a senioři

Cílem této spolupráce je vzájemné poznávání specifik obou generací, vzájemné obohacování, tolerance, aktivní přístup k potřebám
druhých lidi:
Aktivity:
v Dny otevřených dveří
v Advent - senioři v MŠ (bývalí zaměstnanci školy)
v Vystoupení dětí pro seniory

Otevřená mateřská škola nabízí svým partnerům cílené a plánovité školní aktivity, nové možnosti kontaktů s MŠ, a poskytuje
prostor pro jejich vlastní iniciativu.
O Vítání občánků
O Otvírání hodů
O Adventní zpívání
O Masopustní rej
O Akademie M
Program spolupráce s partnery
Otevřená mateřská škola